Zasady przetwarzania danych osobowych

w związku z korzystaniem
ze strony internetowej „Dorota Drogosz”

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom oraz wyjaśnienia potrzeby, konieczności oraz sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także innych informacji dotyczących Użytkowników, strona internetowa „Dorota Drogosz” (dalej: „Strona”) wprowadza politykę prywatności wraz z polityką cookies (dalej: „Polityka Prywatności”) o następującej treści:

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie w celu świadczenia usług Administratora jest Dorota Drogosz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dorota Drogosz, Przymiarki 7; 26-070 Łopuszno,  NIP 9551663758, REGON 220521711 .
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych informacji. Niniejsza Polityka Prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Użytkowników bezpośrednio lub pośrednio, w takim wymiarze, w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Na potrzeby Polityki Prywatności „Dane Osobowe” – są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio osobie fizycznej w szczególności na podstawie danych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. Na potrzeby Polityki Prywatności „Użytkownikiem” są użytkownicy Strony.

§ 2
Zbieranie i przetwarzanie Danych Osobowych. Zabezpieczenia.

 1. W związku ze prowadzeniem strony internetowej, Administrator może zbierać następujące dane osobowe Użytkowników w celu rezerwacji miejsc na prowadzone przez Administratora warsztaty i wyjazdy lub rezerwacji sprzedawanych przez niego produktów za pośrednictwem formularza umieszczonego na Stronie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres.
 2. Wszystkie przekazane nam dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli RODO oraz zgodnie z pozostałymi przepisami obowiązującego prawa w celu podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy – to jest wówczas, gdy Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe przed zawarciem umowy w celu rezerwacji produktów lub usług świadczonych przez Administratora.
 3. Dane przekazane za pośrednictwem formularza umieszczonego na Stronie są przekazywane dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwia dokonanie rezerwacji usług lub produktów za pośrednictwem Strony.
 4. Możemy przekazywać dane osobowe w szczególności następującym odbiorcom: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności z zakresu rachunkowości i księgowości, usługi informatyczne, pracownicy Administratora w granicach upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w określonym celu i w ramach konkretnej czynności przetwarzania.
 5. Dane przekazane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (za pośrednictwem formularza umieszczonego na Stronie) będą przechowywane jedynie dla celu skontaktowania się z Użytkownikiem i dokonania rezerwacji produktu lub usługi oraz w celu zarchiwizowania rezerwacji przez okres 12 miesięcy od dnia wypełnienia formularza. W przypadku, w którym następnie zostanie zawarta umowa pomiędzy osobą przekazującą dane oraz Administratorem, dane te mogą być przetwarzane również w innych celach, takich jak w szczególności realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązków prawych ciążących na Administratorze.
 6. W każdym czasie masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz też prawo do żądania przeniesienia Twoich danych do innego administratora. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania – od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Administrator zobowiązuje się do:
  a) podjęcia wszelkich rozsądnych działań, aby Dane Osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
  b) przechowywania Danych Osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; chyba że będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;
  c) przetwarzania Danych Osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 8. Administrator przetwarza Dane Osobowe i Informacje Poufne w sposób, o którym mowa w ust. 7 pkt c) powyżej, w szczególności poprzez:
  a) stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną;
  b) zabezpieczanie Danych Osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  c) prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych Osobowych oraz środki ochrony, o których mowa powyżej;
  d) dopuszczenie do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie osób posiadających stosowne upoważnienie;
  e) zapewnianie kontroli nad tym, jakie Dane Osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
  f) prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do przetwarzania Danych Osobowych.
 9. Dane Osobowe i Informacje Poufne są przetwarzane i wykorzystywane również w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora, to jest do:
  a) badań rynku i badań statystycznych prowadzonych dla potrzeb funkcjonowania Strony;
  b) administrowania Stroną, poprawy jej funkcjonalności i podniesienia jakości świadczonych usług;
  c) poprawy bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;

– przy czym przetwarzanie w tych celach następuje wyłącznie w okresie w jakim Dane Osobowe są przetwarzane również w celu wskazanym w ust. 1.

§ 3
Zbieranie danych anonimowych (polityka cookies)

 1. Strona wykorzystuje tzw. cookies, czyli niewielkie pliki zawierające dane informatyczne, które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie Strony. Są one przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników w celu zapisania jego preferencji, monitorowania historii odwiedzin witryny, poruszania się między stronami oraz dla umożliwienia zapisywania ustawień między odwiedzinami. Dzięki temu korzystanie ze Strony jest bardziej przyjazne w obsłudze.
 2. Strona korzysta z plików cookies do przechowywania anonimowych informacji o jej Użytkownikach. Służy to zapewnieniu najwyższej jakości świadczonych usług oraz pomaga w doskonaleniu funkcjonalności Strony. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy gromadzonych przez nas informacji innym podmiotom.
 3. Pliki cookies, z których korzysta Strona używane są do:
  – zapewnienia standardów bezpieczeństwa,
  – monitorowania częstotliwości odwiedzin strony internetowej, zbierania danych statystycznych na temat liczby Użytkowników i schematów korzystania z witryny, w szczególności danych o numerze IP, urządzeniu, czasie ostatniej wizyty na Stronie,
  – dostosowania Strony do preferencji Użytkownika, a w szczególności układów ekranu, preferowanego języka i kraju Klienta,
  – poprawy szybkości działania i wydajności witryny.
 4. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptowanie plików cookies. Modyfikacji dokonuje się poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej i usunięcie wszystkich plików cookies.

§ 4
Zmiany i aktualizacja Danych Osobowych

 1. Użytkownik może w każdym czasie żądać zmiany, aktualizacji bądź usunięcia swoich Danych osobowych. Prawo do usunięcia danych nie dotyczy sytuacji, w której przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji celów określonych w art. 17 ust. 3 RODO, w szczególności do wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać od Administratora informacje na temat przetwarzanych przez niego Danych Osobowych oraz korzystać z wszystkich uprawnień kontrolnych w zgodzie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Uprawnienia wskazane w powyższych punktach Użytkownik może realizować poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail: do.drogosz@gmail.com

§ 5
Uwagi i pytania

Pytania, uwagi lub skargi dotyczące Polityki Prywatności, Danych Osobowych lub jakiejkolwiek części Strony, należy kierować na adres e-mail: do.drogosz@gmail.com

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 30 maja 2022 roku.
 2. Administrator może zmienić Politykę Prywatności, jeżeli jest to niezbędne w celu podwyższenia jakości oferowanych Usług, dostosowania jej postanowień do nowych lub zmienionych funkcjonalności Strony oraz o ile jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.